Nytt vekslerhus sett i drift

No er vekslarhus nr. 2 sett i drift og leverer til alle kundar sør for vekslarhus 1 ved Fargarelva. Vekslarhus 1 leverer til alle kundar nord for Fargarelva og vidare mot Stokkenes, som vist på kartskissa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vekslarhus 2 har ein dimensjonert effekt på 2MW ved full drift. Begge vekslarhusa er kopla på same leidningsnettet på landsida, som i praksis betyr at kapasiteten på anlegget med dette er auka med ca 50%. 

Fjordvarme er med når Eid inviterer!

Fredag 2.juni 2017

Ny utgåve av Eid inviterer er no ute med artikkel om Fjordvarme.

 

Les magasinet i pdf-versjon her, eller på facebook.

 

Nytt vekslarhus - byggefase

Tirsdag 4.april 2017

Arbeidet med oppføring av nytt vekslarhus har pågått gjenom vinteren, og det nærmar seg no ferdigstilling.

 

Utvendig er Stårheim Bygg AS ferdig med det meste, og innvendig er Astorplast og Caverion i full gang med installasjon, rørarbeid og elektromekanisk utrustning.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Sjøvannsleidning ligg klar for loddbelastning og nedseinking. 

 

Om resten av arbeidet går som planlagt skal anlegget vere klart til utgangen av april.

Vil du jobbe med fornybar energi

Torsdag 22.desember 2016

Ledig stilling - VA-ingeniør

 

Vi ønskjer å tilsette ein ingeniør som i hovudsak vil arbeide med prosjektering av VA-anlegg og distribusjonsnett i vassbaserte energianlegg. Andre oppgåver kan også vere aktuelt. Vi ønskjer primært å tilsette ved kontoret vårt på Nordfjordeid, sekundært ved kontoret til Enøk-senteret i Ørsta.

 


Ønska kvalifikasjonar og personlege eigenskapar:

 • Ingeniør eller sivilingeniør
 • Erfaring med prosjektering eller utføring frå relevant arbeidsområde
 • Engasjert, nøyaktig, god munnleg og skriftleg framstillingsevne på norsk og engelsk

 

Vi kan tilby:

 • Utfordrande arbeidsoppgåver med stort ansvar og høve til personleg utvikling
 • Godt tverrfagleg miljø saman med Nordplan og Enøk-senteret
 • Moderne konstruksjonsverktøy som Novapoint DCM 20 og AutoCAD mm.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Løn etter avtale
 • Reisegodtgjersle etter statens regulativ
 • Ordna pensjons- og forsikringsordningar

 

Søknadsfrist: 31.01.2017

 

For nærare informasjon, kontakt dagleg leiar Magne Hjelle, telefon 908 26775,

E-post magne.hjelle@fjordvarme.no. Stillingsannonsen kan du og lese her.


Søknad vedlagt CV kan sendast pr. E-post til dagleg leiar eller pr. post til

Fjordvarme AS, Postboks 181, 6772 Nordfjordeid

 

Utbyggingsvedtak i Førdefjorden Energi

Etter ein grundig prosess med både forprosjekt, konseptutgreiing og detaljprosjektering er det svært gledeleg at eigarane i Førdfjorden Energi AS (FFE) no har vedteke å starte utbygginga av fjernvarme og fjernkjøling i Førde.

 

Energiproduksjonen i anlegget blir basert på varmepumper med energiopptak frå sjøen. 

 

For oss i Fjordvarme AS er det ekstra gledeleg å sjå at fleire ønskjer å nytte denne formen for fornybar energi. Vi ser fram til å fortsette samarbeidet med FFE vidare i prosjektet.

 

Les meir om prosjektet på fordefjordenenergi.no

Nytt vekslarhus

Torsdag 23.juni 2016

I samband med oppføring av nye bygg på Nordøyrane, har Eid Fjordvarme KF vedteke å utvide kapasiteten på fjordvarmenanlegget på Nordfjordeid. Dette vil også vere til nytte for eksisterande kundar. Det vil bli etablert eit nytt sjøvassinntak og vekslarhus, som vil ta over drifta mot kundar i sentrumsområdet syd for Fargarelva. Utforming og plassering av veklsarhuset er gjort i samarbeid med Sagastad. 


Bildet under syner ei skisse av frå forprosjektet.

 

 

Arbeid med å kople på nye rør mot eksisterande rørnett i Sjøgata er gjort. Neste steg no blir bygging av rørnett mot Moengården som blir gjennomført før sommarferien.

 

Det vil bli sirkulasjon mot nybygget til Moengården frå eksisterande vekslarhus i august.

 

Bygginga av nytt vekslarhus og inntak er planlagt med oppstart i oktober.

Vi kjem tilbake til når det nye vekslarhuset blir sett i drift.

Varmepumpekonferansen 2016

Mandag 22.februar 2016

NOVAP inviterer til årets varmepumpekonferanse på Quality Hotel Expo på Fornebu. 

Datoen er 8.-9.mars! Sjå invitasjonen her.

Fjordvarmeutlysing i Førde

Torsdag 21.januar 2016

Utlysning av prekvalifisering for entrepriser for Førdefjorden Energi AS er no lagt ut på Doffin.

Sjå linken her for meir detaljar.

Meir om Førdfjorden Energi finn de på fordefjordenenergi.no

Fjordvarme AS i nye kontorlokale

Tirsdag 12.januar 2016

Vi i Fjordvarme AS har no flytta inn i ny-oppussa kontorlokale i Moengården Øst.

Fra 1.januar er kontoradressa vår altså Eidsgata 45.

 

Vi er dermed samlokalisert med vår hovudeigar Nordplan AS, og ser fram til å utvide samarbeidet med dei.

Opning av Ulstein Fjernvarme

Torsdag 19.november 2015

Tysdag 17.11 vart Ulstein Fjernvarme sitt anlegg offisielt opna.

 

Ordføraren i Ulstein kommune, Knut Erik Engh, og styreleiar i Ulstein Fjernvarme AS, Erik Andreassen, stod for opninga av anlegget.

 

Då Ulstein kommune skulle velje teknologi såg dei til Nordfjordeid og sjøvarmeanlegget der. Fjordvarme AS var tidleg inne i arbeidet som konsulent og stod føre utgreiingane som til slutt førte til valet av nettopp denne teknologien.

 

Meir om opninga på Vikebladet og Ulstein Fjernvarme.

 

Fjordvarme AS gratulerer med opninga og ønskjer lykke til med drift av anlegget!

Fjordvarme Miljøfyrtårnsertifisert

Torsdag 8.oktober 2015

 

Ordførar Alfred Bjørlo i Eid overrekte i dag diplomen til

Fjordvarme AS som synleg bevis på at selskapet er sertifisert som miljøfyrtårn.

 

Sjå og omtale i Fjordabladet.

 

På biletet frå venstre; Magne Hjelle (Dagleg leiar Fjordvarme AS),

Alfred Bjørlo og Lars Ivar Kjesbu (prosjektingeniør Fjordvarme AS)

Foto: Tormod Flatebø - Fjordabladet

Miljøbygg konferansen 2015!

Fredag 2.oktober 2015

Sett av 12. november 2015! 

Då vert Miljøbygg-konferansen 2015 arrangert på Nordfjordeid. 

 

Bakgrunnsinformasjon:

På Miljøbygg-konferansen 2015 har vi samla eit breidt utval aktørar med kompetanse innan miljøbygg, smarthus/velferdsteknologi og energieffektivisering.

Tema som blir belyst:

 • Byggenergidirektivet inneber "nesten nullenergibygg" frå 2020 og at offentlege aktørar skal vise vegen på dette allereie frå 2018

–       kva betyr dette?

 • Kor store er dei offentlege investeringane i bygg dei komande åra i Sogn og Fjordane? Resultat av potensialanalyse vert presentert.
 • Temabaserte arbeidsgrupper: Korleis kan byggebransjen i samarbeid med offentlege kundar realisere framtidsretta bygg med gode bruksmiljø-kvalitetar og god økonomi?

 

Målgrupper:

 • Kommunane;
  • Kommuneleiing (administrativ og politisk)
  • Teknisk nøkkelpersonale
  • Ansvarlege for brukarane (omsorg sektoren og skule)
  • Bedrifter i byggebransjen; leverandørar av løysingar, arkitektar og konsulentar, entreprenørar på tvers av fag samt eigedomsselskap

 

For fullt program, så vedlegg.

  

 

Vel gjennomførd kurs om offentlege anskaffingar

Torsdag 1.oktober 2015

Tysdag 1.september hadde vi kurs med Åshild Fløisand frå advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA om offentlege anskaffingar. Totalt 25 deltakarar både frå kommunar og private bedrifter i Nordfjord fekk ein interessant og god gjennomgang av regelverket.

 

Her er presentasjonane, del 1, del 2 og del 3 som var nytta.

Hareid kommune vurderar å hente varme frå fjorden

Onsdag 19.august 2015

Hareid Kommune har starta ei kartlegging av aktuelle kandidatar som kan vere interessert

i å delta i eit opplegg med utvinning av varme frå havet. Sjå meir om denne saka i Vikebladet.

 

Ved å nytte Fjordvarmekonseptet frå Eid har Hareid kommune eit stort potensial for å hente fornybar

energi til både kjøling og varme. Dette er og omtala på sidene til Fjernvarmeforeninga – fjernvarme.no.

 

Vi i Fjordvarme AS synest det er veldig bra at fleire ser at dette er eit tiltak som har positive

effektar og ønskjer å ta teknologien i bruk. Eit flott initiativ frå Hareid kommune!

Kurs om offentlege anskaffelsar

Fredag 17.juli 2015

Kurs om gjeldande regelverk for offentlege anskaffelsar og endringar som er på gang.

 

Fjordvarme AS har tidlegare signalisert og bedt om tilbakemelding på eit regionalt kurs i Nordfjord, om gjeldande regelverk for offentlege anskaffingar og endringar som er på gang.

 

Kurset vert gjennomført i samarbeid med Næringshagane i Nordfjord.

 

Ut frå tilbakemeldingar så langt, reknar vi med at ca. 20 personar vert med. Vi sender såleis ut invitasjon for bindande påmelding innan 24. august.

 

Kurshaldar vert advokat Åshild Fløisand frå advokatfirmaet Steenstrup Stordrange i Bergen.

Tid: 1. september på Nordfjord Hotell, Nordfjordeid (09.00 – 16.00)

Pris: 2.000,- + mva pr. person inkl. lunsj

Påmelding til: berit@fjordvarme.no eller 902 98 284

 

Sjå info om førelesar og innhald for dagen, som vedlegg

Miljøsertifisering!

Mandag 13.juli 2015

 

Fjordvarme AS er no sertifisert som Miljøfyrtårn!

 

Stiftinga Miljøfyrtårn tilbyd miljøsertifisering for små og mellomstore verksemder, både offentlege og private. Sertifiseringa hjelper verksemdene til å drive miljøvenleg og lønsamt. Miljøfyrtårn er ei norsk offentleg sertifiseringsordning, som vert støtta og tilrådd av Miljøverndepartementet.

 

Viss di bedrift per i dag ikkje har slike godkjenningar eller rutinar på plass, vil vi oppmode til å vurdere ei slik sertifisering. 

 

Meir informajon om ordninga finn du på www.miljofyrtarn.no.

Bruk av rørnett for Fjordvarme og gass

Fredag 29.mai 2015

I samband med fjordvarmeutbygginga frå 2003, vart det lagt fram rør for fjordvarme og gass til

ein del eigedomar og bygningar som framleis ikkje har teke fjordvarmen i bruk.

 

Vi sender difor i desse dagar ut eit brev til dei aktuelle byggeigarane med spørsmål om kva planar

dei har for å ta dette i bruk. Samstundes vil vi oppmode andre byggeigarar i nærleiken som kan være

interessert i å nytte fjordvarme til oppvarming eller kjøling, til å ta kontakt med oss i Fjordvarme!

 

Vi kan tilby hjelp til planlegging av varmepumpeinstallasjonar for dei som ønskjer dette.

 

Elles minner vi om at bruk av fjordvarme kan vere ei god løysing for bygg som etter offentlege pålegg må skifte ut oljefyringsanlegg.

 

Generalforsamling i Fjordvarme AS

Fredag 8.mai 2015

På generalforsamlinga i Fjordvarme AS 5.mai vart Arne Steinsvik vald som ny styreleiar.

 

Margot Åsebø, som har vore styreleiar siste åretheld fram som styremedlem saman med Ivar Bjarte Nord og Sigmund Vereide.

 

Denne endringa kjem som følgje av at Nordplan AS no er hovudeigar i Fjordvarme AS.

 

 

 Stor takk til Margot for innsatsen som styreleiar.

 På bileta: Ordførar Alfred Bjørlo og Margot Åsebø.

 

Fjordvarme på NAL fagdag

Mandag 20.april 2015

Mandag 13.april var Fjorvarme AS til stades på Norske Arkitekters Landsforbund sin fagdag for Framtidens Bygder.

Der presenterte vi vår løysing for oppvarming og kjøling under temaet framtidas energiløysingar!

Presentasjonen er tilgjengeleg her.

Nordplan AS kjøper seg opp i Fjordvarme AS

Torsdag 26.februar 2015

Pressemelding!

 

Nordplan AS har fått godkjenning på sitt bod til Eid kommune på 51% av aksjane i Fjordvarme AS.

Eid kommune eig i dag ca 88% av aksjane i verksemda, men har tidlegare gjort vedtak

om å opne for å redusere eigardelen i selskapet ned mot 34%.

 

For Fjordvarme AS betyr dette gode moglegheiter for vidare utvikling i lag med Nordplan sitt spennande fagmiljø.

 

Sjå vedlagte pressemelding for meir informasjon.

 

25-årsjubilanten NOVAP arrangerar Varmepumpekonferansen 2015

Tirsdag 27.januar 2015

Norsk Varmepumpeforening arrangerer 3. - 4. mars Varmepumpekonferansen 2015 på Quality Hotel Expo på Fornebu.

Konferansen gir deg aktuelle foredrag, eit overblikk over kva som skjer i bransjen og ein god anledning til å knyte nye kontaktar.

På dag 1 er programmet felles for alle deltakarar med festmiddag på kvelden.

Dag 2 blir meir praktisk retta med parallell sesjonar på bustad og næringsbygg etter lunsj.

 

·                 Varmepumpers betyding i europeisk og norsk klimapolitikk

·                 Nye energikrav i TEK - framtida for varmepumper i nye bygg

·                 Kva driv forbrukarane?

·                 Statistikk og marketstrendar

·                 Enklare, billegare, bedre vannbåren varme i framtidas bygg

·                 Korleis bygga det "perfekte" varmepumpeanlegget?

·                 Energimåling av varmepumper

·                 EPC for dummies

·                 Suksesskriteria ved bytte til varmepumpe frå oljefyr

 

 

Vi håper at så mange som mulig vil melde seg på.

Meir informasjon om konferansen finn du på www.varmepumpekonferansen.no, eller last ned eigen brosjyre for arrangementet.

 

 

Kundeavis desember 2014

Før jul sendte vi ut ny kundeavis med siste oppdateringar om drifta av anlegget og nyheiter om selskapet.

Avisa kan lastas ned her.

Ny tilsett i Fjordvarme!

Tirsdag 16.desember 2014

For å handtere fleire oppdrag er Lars Ivar Kjesbu tilsett som prosjektingeniør i Fjordvarme AS frå 1.desember.

 

Lars Ivar er utdanna sivilingeniør maskinteknikk frå NTNU i 2003, og kjem frå jobben som Produksjonsleiar hos West Mekan Produksjon.

 

For Fjordvarme er det spennande med ny kompetanse og auka kapasitet på prosjektgjennomføring.

 

Vi ønskjer Lars Ivar lykke til!

 

Nytt styre i Fjordvarme AS

Generalforsamling i Fjordvarme AS har valt nytt styre. Etter 10 år har Arild Hjelmeland gått av som styreleiar, og går nå ut av styret. Ny styreleiar er Margot Åsebø. Ny i styret er Ivar Bjarte Nord. I tillegg sit Sigmund Vereide i styret. Vereide var ikkje på val.

 

Ifølge den nye styreleiaren er den største utfordringa for Fjordvarme AS framover å rekruttere rett personell som kan vere med å vidareføre erfaringane og løysingane som ein har gjort på Nordfjordeid til andre tettstadar langs kysten.

 

-Saman med eksterne utbyggjarar kan vi bidra til ei storstilt utbygging av fjordvarmeanlegg i mange av byane og tettstadene langs kysten, seier dagleg leiar i Fjordvarme AS, Magne Hjelle, som legg til at Fjordvarme AS no er i ferd med å tene pengar og kan starte nedbetalinga av gjelda til Eid Kommune.

 

(Tekst: Fjordabladet 19.juni 2014)

 

 


Foto 1:

Fjordvarme AS har fått ny styreleiar. Generalforsamlinga i selskapet valde tidlegare denne månaden Margot Åsebø (ståande) som ny styreleiar.

 

På biletet frå venstre: Alfred Bjørlo, Arild Hjelmeland, styreleiar Margot Åsebø, Ivar Bjarte Nord og Magne Hjelle, dagleg leiar i selskapet. Foto: Tormod Flatebø

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2:

Ein stor takk til Arild Hjelmeland for innsatsen i 10 år som styreleiar i Fjordvarme AS. På biletet frå venstre: Arild Hjelmeland, Alfred Bjørlo

Eid Fjordvarme KF har overtatt forsyningsanlegget for gass

I forbindelse med Fjordvarmeprosjektet vart det også lagt gassrør parallelt med fjordvarmerøra.

Gass har vore nytta av kundar til oppvarming - kjøkken eller i industrien.

 

Gassoperatør Gasnor AS trekte seg ut av drifta frå 22.01.2014. Frå same tidspunkt overtok Eid

Fjordvarme KF forsyningsanlegget. Det vart også inngått avtale med Fjordvarme AS om å vere gassoperatør.

 

Til å bistå drifta, har Fjordvarme AS leigd inn GasTech AS og Ole Ivar Brekke. Ved spørsmål kan

noverande og nye kunder ta kontakt med Fjordvarme AS eller Ole Ivar Brekke.

 

Kontakt Fjordvarme AS:

Magne Hjelle

908 26775

magne.hjelle@fjordvarme.no

 

eller

 

Ole Ivar Brekke

474 17745

beok@online.no

Fjordvarme interessant for Færøyane

Fjordvarme blir stadig vekk kontakta av kommunar og verksemder som ønskjer å lære av det vi har gjort på Nordfjordeid. Ikkje berre nasjonalt men også internasjonalt. Desse besøk er viktig for å kunne posisjonere oss for sal av rådgjevingstenester og ikkje minst for at andre kan dele i våre erfaringar.

 

Eit eksempel som vi kan trekke fram er at vi har hatt besøk av Klaksvik kommune, nest største kommune på Færøyane. Klaksvik kommune har eit ønske om å få satt opp eit varmepumpesystem basert på sjøvarme til å varme opp fleire kommunale bygg. Sidan det er få relevante prosjekt å lære av på Færøyane, tok 7 personar turen hit for å lære om fordeler, ulemper, investeringar, drift, planlegging osv.

 

Dei hadde lest om oss på grunn av at ReNorway (Renewable Energy Norway AS, spin-off frå Fjordvarme) har blitt spurt om å delta i eit internasjonalt Ocean Heat Project saman med bl.a. partnarar frå Island og Færøyane, der også erfaringane frå Fjordvarmeanlegget på Eid skal takast med. 

 

Responsen frå Klaksvik kommune etter besøket var slik:

Kommunen var glad for å ha hørt om hvordan Fjordvarme er drevet, og at dere har gjort et valg om å stifte et eget firma som driver systemet heller enn kommunen selv. Vi synes også at systemet som kan graves ned i bakken som ReNorway skal levere er interessant, og vi er spente på å høre hvordan det kommer til å gå med deres første levering av dette Plug&Play-systemet. Ellers var vi imponerte over å høre at bade Nordfjord Hotell og Videregående Skolen har fått til gode resultat på energimerking på grunn av at de er tilkoblet Fjordvarme.

 

Dessuten var vi glade for å høre mer om hvilke utfordringer dere har hatt med systemet og hvordan de ble løst, om driftskostnadene dere har med å drive anlegget, og ikke minst tanken på at dere synes det er en veldig god investering for Klaksvik kommune å lage en sjøvarmepumpesystem  i Klaksvig. Det gjorde kommunen enda mer sikker på at det er den rette veien å gå’.

 

6. mai 2014: Nasjonal fornybarkonferanse på Nordfjordeid avlyst

 

I samarbeid med ReNorway og Eid kommune hadde vi planar om å organisere ein stor fornybarkonferanse på Nordfjordeid i mai. 

Dessverre fann vi ikkje grunnlag for å gjennomføre eit nasjonalt arrangement og vi må avlyse konferansen.

 

Eit mindre opplegg for dei som vil kome på besøk, er eit alternativ som kan vere aktuelt.

Fint om de gjev tilbakemelding om de har interesse av å verte invitert til Nordfjordeid på eit mindre arrangement innan temaet, eller om de ynskjer at 'miljøet' kjem til Dykk.

 

Dei som er interessert vidare kan kontakte dagleg leiar i Fjordvarme AS, Magne Hjelle, mobil 90826775 eller e-post magne.hjelle@fjordvarme.no 

 

Fjordvarme presentasjon på Kraft i Vest 26.09.2013

Fjordvarme- energiløysing også i distrikta?

 

Sjå presentasjon

Entusiasme for fjordvarme i Ulstein

Fagbladet Energi har i sitt Fjernvarme bilag skrevet om en av våre kunder. Fjordvarme AS har vore rådgjevar for Ulstein kommune og Ulstein Fjernvarme AS (prosjektering og prosjektleiing). I artikkelen skrivast det at - en utredning av Fjordvarme satte fart på framdriften -.

 

Saken kan lesast her.

 

 

 

Kundeavis august 2013

I august sendte vi ut en ny kundeavis med mykje nyttig informasjon om anlegget, drift og framtidige planar.

Du kan laste ned avisa her.

Totalt sender vi ut 2 kundeaviser per år.

Fagbladet: Eid kommune går foran med fjordvarme

Fagbladet har nyleg vore på besøk på Nordfjordeid og skrevet en artikkel om Fjordvarme. Den fangar veldig godt opp kva systemet vårt betyr for kundene og deira energieffektiviseringsprosess, og om framtidspotensialet. Les heile saka

Eid som klimaspydspisskommune nummer seks i Noreg

Torsdag 25.april 2013

Marius Holm, leiar i miljøstiftinga ZERO, besøkte torsdag Nordfjordeid og utnemnde Eid til «klimaspydspiss-kommune» nummer seks i Noreg.

 

– Vi er glade for å få Eid kommune med i klimasamarbeidet. Eid har med sin nyskapende fjordvarmesatsning og energisparing i bygg vist at småkommuner kan gå foran og vise vei mot nullutslippssamfunnet, sier Marius Holm i ZERO.

 

- Vi er stolte over at Eid kommune som klimaspydspiss kan vise fram nasjonalt det unike kompetansemiljøet som er på Eid knytt til fjordvarme, elektro/automasjon og smart energibruk i bygg. Vi trur våre løysingar også kan hjelpe andre til vesentleg reduserte energikostnader og klimakutt, seier Alfred Bjørlo (V), ordførar i Eid. 

 

 

 

(Bilde: ZERO-leiar Marius Holm og ordførar Alfred Bjørlo (Eid) med provet på at Eid er utnemnt til klimaspydspiss 18. april 2013. Foto: ZERO/Jenny Skagestad)

 

Eid er den sjette klimaspydspisskommunen i landet. Klimaspydspiss-prosjektet blir drive av miljøstiftinga ZERO med støtte av KRD.

 

Les heile saka på ZERO sine nettsider.

 

Les også denne saka der ZERO presenterer Fjordvarme med sine suksesskriteriar og fallgruver.

Fjordvarme-organisasjonen i endring

Fredag 22.mars 2013

Vi er no inne i ei spanande utvikling som gjer at Fjordvarme AS som organisasjon er i endring.

 

Stephan ter Stege, som har vore tilsett i Fjordvarme AS som prosjekt- og strategiutviklar sidan juni 2011, satsar no vidare som gründer og dagleg leiar i ReNorway AS. Med på laget har han fått Anne van Oorschot, den tidlegare godt profilerte Framtidsfylket-leiaren, som frå 1. Februar er tilsett som nestleiar i ReNorway AS.

 

Den 1. august 2012 vart ReNorway (Renewable Energy Norway AS) stifta som´spin-off’ av Fjordvarme AS. Selskapa er uavhengige av kvarandre. Fjordvarme AS jobbar vidare med drifting og rådgjeving lokalt for anlegget på Nordfjordeid, samt rådgjeving eksternt mot andre som vil etablere fjernvarmeanlegg.

 

ReNorway AS vil levere og utvikle utstyr til fjernvarmeanlegg i samarbeid med lokale bedrifter. I tillegg er ReNorway AS i ferd med å utvikle Plug & Play-energi-system med universell utforming som er meir kostnadseffektive og installasjons- og brukarvenlege enn dagens løysingar.  Dei har også andre produktidear under utvikling. Vi skal følgje dei nøye og ønskjer dei lukke til!

 

Meir om potensialet for utvikling kan du sjå i denne filmen

 

Uavhengig rapport: 'lønnsomhetsvurdering av fjordvarmeanlegget på Nordfjordeid'

Tirsdag 19.mars 2013

Avdelinga for samfunnsfag til Høgskulen i Sogn og Fjordane har med tilskudd fra Sogn og Fjordane Fylkeskommune vurdert lønnsomheten til fjordvarmeanlegget på Nordfjordeid. De konkluderer med at lønnsomheten til anlegget er svært god, med en positiv nåverdi og internrente på mer enn 13 prosent når hele kapasiteten er utnyttet. Med nåværende utnytting ligger internrenta på 7 prosent.

 

I tillegg blir det dratt fram at (s. 4-5):

-       et fjordvarmeanlegg øker den lokale verdiskapingen, og gir dermed grunnlag for en sterkere næringsutvikling.

-       et fjordvarmeanlegget bidrar til å utvikle og ta vare på kunnskap og kompetanse lokalt.

-       et fjordvarmeanlegg reduserer avhengigheten av store eksterne energileverandører.

 

Det blir også nemnt i rapporten at om ikke forholdene på Nordfjordeid er så veldig forskjellige fra andre steder i Norge, vil det trolig være lønnsomt med fjordvarmeanlegg mange andre steder i landet (s. 15).

  

Rapport Lønnsomhetsvurdering av fjordvarmeanlegget på Nordfjordeid av Johannes Idsø, avdeling for samfunnsfag Høgskulen i Sogn og Fjordane, notat nr. 1 2013

Last ned hele rapporten.

 

 

NVE-rapport bekreftar: stort energipotensiale i overflatevatn

Mandag 18.mars 2013

Fjordvarme AS har tidlegare ut frå eigne vurderingar, rekna at energipotensialet i overflatevatn er stort i Noreg, ca. 5 TWh. No har NVE for fyrste gong kartlagt dette energipotensialet og har publisert rapporten om ‘energipotensiale i overflatevann‘.

 

 

Kundeavis desember 2012

Fjordvarme AS sende i desember ut ei kundeavis i desember 2012. Den kan du lese her eller laste ned.

2012-12-21_Fjordvarmenytt_nr._1_2012.pdf

Vidare vil vi sende ut 4 nummer pr år.

Fjordvarme på ZERO konferansen

ZERO-konferansen forrige veke var ein stor suksess!

 

Fjordvarme var nominert til klimapris "Årets lokale klimatiltak i Norge" for 2012. Arild Hjelmeland, Stephan ter Stege og Alfred Bjørlo (her til høgre) representerte Fjordvarme og Eid kommune på konferansen. Fjordvarme vann ikkje prisen, men vi har sett Fjordvarme på kartet. Mange fleire veit no om det beste system for varme og kjøling og vi fekk fleire gode tilbakemeldingar!

Fjordvarmekonseptet handlar om; Samfunnsansvar – næringsutvikling – lokal verdiskaping gjennom ”kortreist energi” og potensialet i Norge er berekna til ca. 16Twh.

 

Mange kjente og viktige personar (som Kofi Annan og Hans Rosling) har uttrykt sin bekymring fordi 'the point of no return’ for klima er nesten nådd (sjå på www.zerokonferansen.no).

Dette betyr at endring må skje no!

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjordvarme kan gje eit stort bidrag. Fleire forstår meir kor lett det eigentleg er å begynne med å endre verdens største utfordring. Det er eit spørsmål om når man skal og kva man skal gjere no. Og sjølv om lobbyen på andre energikilder er enorm, tur vi det er grunn til optimisme. Mange kommunar i Norge må bestemme seg om utbygging av fornybar varme og 

kjøling, som ikkje er alltid lett.

  

Kven har kompetanse og kan hjelpe andre til å gjere det same som Eid kommune har utført ?, kven er leverandør og kva er kostnadene?. Fjordvarme som rådgivar med 10 års erfaring og kunnskap ifm planlegging og utbygging, kan hjelpe andre kommunar som verkeleg har vilje til å sette i gang. 

 

 

 

Vi ønskjer også å takke vår ordfører Alfred Bjørlo(her til høgre) for sitt bidrag på ZERO-konferansen. Han har sin eigen unike måte å presentere filmen om Fjordvarme og han er en viktig stimulans for etablering av nødvendige utvikling her på Eid og i vår region.

 

Vi håpar at alle forstår at Fjordvarmekonseptet samt dei nye mogelegheitene som byr seg i nær framtid, skal være en stor inspirasjon for framtidige generasjonar.

 

Sjølvsagt kan vi og gje eit stort bidrag til å snu klimaendringar.

 

Yes we can, together!

 

 

Og sjå her Fjordvarmefilm som er no tilgjengeleg på youtube: Nynorsk http://www.youtube.com/watch?v=vsW4f9l4BKY eller engelsk http://www.youtube.com/watch?v=wD_Hh1kT9Js&feature=relmfu

 

 

 

Kundemøte Fjordvarme.

Kundemøte Fjordvarme 2012 - 

 

 

 

 

I går kveld var det kundemøte for Fjordvarme. Ikkje alle kunder har kommet, men de største kundene Fjordvarme var der. For oss var det en suksess! Det er godt å høyre kva kundane tenkar og kva vi kan forbetre vår service og kunnskap. Våre kunder i Nordfjordeid er svært viktig for oss. Hvis du ikkje var der i går kveld, kan du alltid sende kommentarene til oss via e-post. Gode nyheiter er også alltid velkomen! :-) I alle fall, tusen takk for ditt engasjement!

 

Magne Hjelle, Stephan ter Stege, Arild Hjelmeland og Steven Johnsen

 

 

 

 

 

Aktuelt

Fem kommuner nominert til prisen «Årets lokale klimatiltak 2012»

 

05.Nov.2012 - 08:39

 

 

Kommunene Drammen, Eid, Mandal, Oslo og Trondheim er nominert til prisen «Årets lokale klimatiltak 2012» som deles ut av miljøstiftelsen ZERO og KS, Kommunesektorens organisasjon. Vinneren kåres på Zerokonferansen.

 

Det kom inn 17 søknader fra Mandal i sør til Træna i nord i konkurransen, som i år arrangeres for annen gang for å skape oppmerksomhet om og inspirere til effektive klimaløsninger i norske kommuner.

Vinnerne av de tre første plassene skal offentliggjøres på Nordens største klimakonferanse, Zerokonferansen, som arrangeres på Gardermoen 19. og 20. november med FNs tidligere generalsekretær Kofi Annan som hovedtaler.

Fem kommuner nominert til prisen «Årets lokale klimatiltak 2012»

 

Er det ikkje utroleg bra? Vi som Fjordvarme er veldig stolt, igjen! Håpar alle skal støtte oss den 19. og 20. november! Det blir kjempe bra!

 

Les mer her! http://www.zerokonferansen.no/fem-kommuner-nominert-til-prisen-arets-lokale-klimatiltak-2012

Passivhus trenger fjernvarme og kjøling

13.09.12: Myndighetene bør skaffe seg mer kompetanse på termisk energi

 

Av Oddvar Lind

– Erfaringene viser at også passivbygg trenger forsyning av varme og kjøling og at dette bør være en naturlig del av løsningen i slike bygg, sier Heidi Juhler som er daglig leder i Norsk Fjernvarme.
Hun mener at myndighetene bør skaffe seg mer kompetanse på termisk energi, ikke minst fjernvarme og vannbåren varme, for å realisere klimamålene framover.
– Flere fjernvarmeselskaper samarbeider nå med VVS-bedrifter om effektive varmeløsninger tilpasset passivbygg. I praksis vil det bety færre og mindre rørkonstruksjoner for vannbåren varme i byggene, mer kompakte kundesentraler og mer automatisering, påpeker hun.
Krav om passivbygg kommer allerede i 2015, og i 2020 blir det krav om nullenergibygg. Det vil bety store endringer og nye løsninger (som Fjordvarme - red.) framover.

 

Les mer her:

 

http://www.vvsaktuelt.no/xp/pub/hovedmeny/varme_og_energi/607217

 

Fjordvarme har auka bemanninga igjen!


 

På grunn av aukande arbeidsmengde og interesse for fornybar energi har Fjordvarme AS tilsett Steven Johnsen for å kunne ta på seg fleire oppdrag. Steven Johnsen er 36 år og kjem frå Arendal. Han er utdanna Energi og Miljø Ingeniør og kjem frå Entreprenørselskapet Kruse Smith AS der han har jobba som teknisk prosjekteringsleiar.

 

Steven har flytta til Eid sommaren 2012 med kona og 2 barn. Han ville komme nærmare ein del av familien samt at det lokka med storslått natur på alle kantar.

 

Steven: ‘’Veldig spennende og motiverende at det later til å være et bra ingeniørmiljø på Eid og Fjordvarme virket veldig interessant og hadde engasjerte medarbeidere som solgte inn firmaet og mulighetene framover på en svært god måte,  som igjen gjorde valget av jobb enkelt.’’

 

Vi takkar Steven for å velje Fjordvarme AS! Vi ser ei lys framtid framover for oss alle. Vi har tru på at Steven kan bidra til det!

 

Fjordvarme AS – august 2012

Aktuelt

Moderne hotell tek samfunnsansvar med grøn el og miljømerking

 

Samfunnet frametter vil krevje smartare produsentar og klokare forbrukarar. Nordfjord Hotell er heilårsope, har restaurant, kurs/konferanse/selskapsavdeling og SPA med basseng, saunaer, jacuzzi og treningsstudio. Familien Førde Aarskog ved Nordfjord Hotell har satsa på Fjordvarme og Svanemerking.

 

Les mer her:

 

https://www.facebook.com/notes/nordfjord-hotell/nordfjord-hotell-f%C3%B8rste-bedrift-i-eid-kommune-med-svanemerking/426714794033691

 

 

Fjernvarme på gang i Ulstein kommune

Formannskapet i Ulstein kommune vedtok samrøystes at dei er postive til å byggje ut infrastruktur for fjernvarme.

 

Magne Hjelle frå Fjordvarme AS var på plass for å forklare korleis fjernvarme fungerer og korleis Ulstein kommune vil tene pengar på investeringa - på sikt.

 

 

Produserast andre stader

 

Dersom du ikkje har høyrt om fjernvarme tidlegare så sjekk denne definisjonen frå nettstaden wikipedia.no:

 

“Fjernvarme er et energisystem der energi til oppvarming produseres ett sted og anvendes et annet sted. Til transport av varmeenergien brukes en lukket rørsløyfe som transporterer varmt vann til forbruker og lunket vann tilbake for ny oppvarming. Energiproduksjonen kan derved skje i effektive fjernvarmesentraler flere kilometer fra forbrukeren.”

 

http://www.vikebladet.no/nyhende/article475869.ece

 


FELLESSAMLING!

"Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane”

 

Onsdag 18. april kl.19.30 – torsdag 19. april kl.16.00 Nordfjord Hotell, Nordfjordeid

 

Bedriftspresentasjonar og spennande foredragshaldarar torsdag kl. 09:00-16:00

Påmelding: Send påmelding til ingvill.flo@no.pwc.com seinast tirsdag 20. mars.

 

Fjordvarme AS (Stephan ter Stege) skal fortelle om:

Strategisk samhandling med aktørar i lokalsamfunnet - ”Fjordvarme-modellen”

 

Les mer her: 120314_Program_fellessamling.pdf

 

Fjordenergi i Førde

 

Sunnfjord Energi AS vil tilby kundane sine i Førde tilgang på miljøvennleg varme og kjøling frå fjordenergi. Energiselskapet er no i gang med ein konsesjonssøknad på dette, i samarbeid med Fjordvarme AS.

I første omgang omfattar planane dei sentrale delane i Førde sentrum, frå sjøen og mot sentralsjukehuset og Bruland.

 

«Fjordvarme AS har 10 års erfaring med utbygging og drift av Fjordvarmeanlegget på Nordfjordeid, og denne erfaringa tilbyr vi no Sunnfjord Energi AS i deira fjordvarmeprosjekt», seier Magne Hjelle, dagleg leiar i Fjordvarme AS.

Planen er å etablere fleire energisentralar i sentrum som hentar varme og kjøling frå Førdefjorden. Frå energisentralane vil det bli levert varmt vatn til oppvarmingsformål hos kundane, eventuelt også kaldt vatn om det er behov for kjøling. Energien vert overført og målt ut i kundesentralar.

«Med fjernvarme- og fjernkjøling vil kundane ha eit godt utgangspunkt for eit optimalt inneklima i sine bygningar og samstundes oppnå god miljøprofil for eigen energibruk,» seier Olav Osvoll, stasjonssjef i Sunnfjord Energi AS.

Inntak av sjøvatn vil kome på ei tomt nær sjøen på Øyrane. Der vil sjøvatnet bli veksla mot ferskvatn, som vert sirkulert i eit rørnett til energisentralar med varmepumper i Førde sentrum. I tillegg til varmepumpene, vil det bli nytta elektro-kjelar som reserve og tilleggsvarme. Anlegget vil føre til redusert bruk av olje i Førde sentrum og vert såleis eit positivt miljøtiltak.

Kostnadene er rekna til rundt 120 millionar kroner. Realiseringa er avhengig av offentleg støtte og tilstrekkeleg tal på kundeavtalar. Vi håpar på ein god dialog med kundane i det aktuelle forsyningsområdet. Prisen på fjernvarme skal ligge under alternativ pris for kundane.

Framdrifta for prosjektet vil vi kome tilbake til etter kvart. Utbygginga er omfattande og bør mellom anna samordnast med nye vegprosjekt i Førde.  

 

Så, i dag e vi litt stolte!

 

 

Bildetekst:

 

Olav Osvoll (stasjonssjef i Sunnfjord Energi AS) og Magne Hjelle (dagleg leiar i Fjordvarme AS) har inngått avtale om samarbeid

 

Gode erfaringar med bruk av Fjordvarme - Hildenes gartneri

Laurdag vitja Trine Skei Grande (partileiaren Venstre) Nordfjordeid. Ho brukte dagen godt og fekk med seg både bedrifsbesøk, russerevy, årsmøte of festkveld.

 

Ho var også innom Hildenes Gartneri, eitt av dei mange bygga i Nordfjordeid som er tilknytt fjordvarme.

 

''Å kople oss til fjordvarme er ei av dei mest fornuftige investeringane vi har gjort. Vi har spart 50 prosent av oppvarmingskostnadene, og det er dessutan ei miljømessig god løysing'' fortalde Stein-Åke Berteig.

 

 

 

Her kan du lese hele artikkelen: 2012-01-31_Fjordabladet.pdf

Ulsteinvik Fjordvarme prosjektet starter!

Full aktivitet med nye Holsekervegen i Ulsteinvik!

 

Les her om starten av den store Fjordvarmeproject i Ulsteinvik. http://www.vikebladet.no/nyhende/article418111.ece

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bilde fra Ulstein kommune)

Fjordvarme på NRK sogn og Fjordane

 

Og på toppen av i dag: vår daglig leder ble intervjuet i dag på NRK radio Sogn og Fjordane om Fjordvarme. Det blir kringkastet mellom kl. 16.15 og kl. 16.45 i dag. Her er linken til radioen.

Spennende ting skjer dette året. :-)

 

 

Her er lenken: http://nettradio.nrk.no/default.php?kanal=dk_sf

Artikkel på www.bt.no - Vi må satse og samarbeide


Linefiske og fjordvarme skal redde Sogn og Fjordane, fylket som har to prosent av Norges befolkning men bare én prosent av verdiskapningen.

 

I dag legger styringsgruppen for prosjektet «Eit kunnskapsbasert Sogn og Fjordane» frem rapporten som skal bidra til å styrke fylkets posisjon i fremtiden.

 

- Utgangspunktet var at vi ønsket å se på hvilke områder Sogn og Fjordane har et fortrinn. Fylket har noen tall som er negative, og dette er et forsøk på å møte dette litt offensivt, sier Halvor Flatland.

 

Mens to prosent av Norges befolkning bor i Sogn og Fjordane, utgjør næringslivets verdiskaping bare 1 prosent av landets. I tillegg sliter fylket med fraflytting og underskudd på innbyggere i arbeidsdyktig alder.

 

Flatland, som er direktør i Innovasjon Norge og leder for styringsgruppen, håper rapporten de legger fram på Skei hotell i Lærdal klokken 10 vil kunne bidra til å snu trenden.

 

Les mer her:http://www.bt.no/nyheter/lokalt/--Vi-ma-satse-og-samarbeide-2639441.html#.Tw6WQG8xiHc

 

 

Artikkel i Norsk VVS!

'Alt i samme nett!' Les artikkelen!

 

NYTTER: – Ifølge statistikk fra Kommunal- og regionaldepartementet er Eid blant de ti kommunene som har lavest energikostnader. Det viser at det hjelper å gjøre tiltak, mener Magne Hjelle i Fjordvarme. En artikkel av Hilde Kari Nylund.

 

NORDFJORDEID: Eid kommune i Sogn og Fjordane har rikelig tilgang på ei gratis råvare: Sjøvann. 

Det pumpes fra en 600 m lang sjøledning til et vekslerhus i vannkanten, hvor sjøvannet veksles med nettvann som sendes ut som såkalt fjordvarme i tettstedet Nordfjordeid. 

– Sjøvannstemperaturen kan brukes både til varme og kjøling, forteller daglig leder Magne Hjelle i Fjordvarme AS.

 

Frikjøling viktig

Nettopp muligheten til å utnytte frikjøling var et viktig utgangspunkt for å bygge ut nettet; blant annet trengte sykehuset tilgang på rimelig kjøling. 

Eid kommune starta derfor utbygginga i 2002, og Eid Fjordvarme KF videreførte den fra 2004. 

Nå er hoveddelen av nettet ferdig. Den utgjør om lag 9 km grøfter, og lave temperaturforskjeller gjør at uisolerte plastrør er godt nok. 

– Vi har veldig lite varmetap i nettet, poengterer Hjelle, og anslår at det uisolerte rørnettet koster omtrent det halve av fjernvarmenett med høy temperatur.

 

39 varmepumper

I fjordvarmenettet på Nordfjordeid må kundene selv stå for investering i varmepumpe. 

Til nå er 39 stykker i drift, mens 22 bygg utnytter kjøling. 

Eid kommunen har flere lokale energisentraler til egne bygg, og i tillegg teller kundelista alt fra gartneri og hotell til kjøpesentre, sykehus og boliger. Noen kunder har felles varmepumpe for flere bygg.

– Om lag halvparten av nye boliger velger vannbåren varme og energi fra fjordvarmenettet, opplyser Hjelle.

 

Sparer 30-50 %

Installert varmeeffekt er nå 2,4 MW, mens målet er 4 MW. 

– Kundene får 30-50 % reduksjon i energikostnadene i forhold til å bruke strøm, sier Hjelle. 

Eid kommune sparer totalt 1,5 millioner kWh årlig på sine bygg; ca 800.000 kr på varme og 400.000 kr på kjøling. 

Les mer om Fjordvarmes løsning i desemberutgava av Norsk VVS.

 

 

Trykk her: http://www.norskvvs.no/article/20120103/NYHETER/120109999/1039&ExpNodes=1006

Artikel i fornybar.no: Fjordvarmeprosjekt på Nordfjordeid

Fjordvarmeprosjekt på Nordfjordeid

 

Teknologi : Anlegg som forsyner bygninger med lavtemperatur vann til varmepumper og frikjøling

Status : Åpnet i 2004, i drift

Lokalisering : Nordfjordeid i Sogn og Fjordane

Aktør : Eid kommune og Fjordvarme AS

 

Gjennom fjordvarmeprosjektet ønsket Eid kommune å utvikle et effektivt og miljøvennlig energisystem på Nordfjordeid. Hovedprinsippet er å føre lavtemperert vann, som er vekslet mot sjøvann (ca 8 - 12 °C) fra 50 meters dybde i Eidsfjorden, inn i en rørinfrastruktur i sentrum av kommunen. På denne måten vil ulike bygg bli forsynt med energi fra omgivelsene gjennom varmeveksling og bruk av varmepumper. Flere bygg benytter også det lavtempererte vannet til kjøleformål, i hovedsak ved direkte kjøling av ventilasjonsluft.

 

Prosjektet handler med andre ord om å bygge en rørkrets med stikkledninger som frakter vann til nærliggende bygg som trenger oppvarming og kjøling. Det lavtempererte vannet gir gunstige forhold for oppvarming ved hjelp av varmepumper, og fjordvarmerørene kan også ta imot overskuddsvarme. For brukere som ligger innenfor forsyningsområdet er fjordvarme et enklere alternativ enn å bore egne energibrønner.

 

I den ca. 8 km lange rørinfrastrukturen sørget man samtidig for å legge føringsveier for bredbånd, rør for naturgass, el-kabler og VA- rør. Der rørene går langs sjøfronten benyttet man også anledningen til å lage gunstige forhold for publikums tilgjengelighet til sjøen, og bygge inn vern mot bølger.

 

Ved årsskiftet 2011-2012 leverer anlegget årlig om lag 8,5 GWh varme ved hjelp av 40 varmepumper med ytelser fra 5 kW til 430 kW. Av dette hentes 6 GWH fornybar varme fra sjøvannet. I tillegg kommer fornybar kjøling med om lag 1,5 GWh årlig.

 

http://www.fornybar.no/sitepageview.aspx?sitePageID=2110

 

Fjernvarme i Førde

Som lokal drivkraft arbeider Sunnfjord Energi for å gje kundane våre dei beste og mest framtidsretta løysingane i marknaden. Det er mange gode grunnar til at vi har valt å satse på ei sjøbasert energiutbygging i Førde sentrum.

 

Fordelar for kundane med fjordenergi:

 

 • Eit svært miljøvennleg alternativ
 • Trygg og stabil energiforsyningmed 100% reserve
 • Høg komfort
 • Gunstig pris
 • Eit nyttig klimatiltak
 • Ei energiløysing for framtida
 • Oppfyller energikrava
 • i byggeforeskrifter (TEK10)
 • Betre energimerke = verdiauke

 

Ei løysing for heile sentrum

Termisk energi frå Førdefjorden er svært stabil og er ei råvare som er gratis og enkel å utnytte. Vatn med tilnærma sjøtemperatur vert distribuert i rør gjennom Førde sentrum. Byen vert delt opp i fleire soner med kvar sin energisentral som vidaredistribuerer energien til kundane.

 

I praksis mottek kundane varmt vatn til oppvarming om vinteren, og kaldt vatn til kjøling om sommaren. Kundane treng ikkje å ha eigne varmepumper. Vi tek oss av varmepumper og reserveløysingar. Dette gjev høg leveringstryggleik til kundane.

 

Basert på erfaringane med fjordvarmeanlegget på Nordfjordeid, kan mellom anna sjukehus, hotell, shoppingsenter, administrasjonsbygg, forsamlingshus, skulebygg og privatbustader i Førde få framtidsretta energi til oppvarming og kjøling.

 

Undervarme i dei nye idrettsanlegga på Hafstad, kan i tillegg gje Førde gode og tenlege idrettsanlegg til heilårsbruk. Legging av energirør i sentrum opnar òg opp for nye gang- og sykkelstiar. Vi ønskjer å sjå desse tiltaka i samanheng.

 

http://www.sunnfjordenergi.no/Default.aspx?tabid=2589

 

Visitors from all over Europe

Onsdag 5.oktober 2011

On the 13th of October we will welcome a large group of visitors from all over Europe. They are interested in the Fjordvarme system. This group was invited by the people of the Highschool of Sogn og Fjordane (the most beautiful province of Norway) to be more familiair with the latest developments on the subject of renewable energy and especially the Fjordvarme system in our region.

 

We will welcome them at the beautiful Opera House in Nordfjordeid and Stephan ter Stege, project developer at Fjordvarme AS, will show a presentation about this award winning energy system in Nordfjordeid and the international possibilities.

 

After that, our guests will have the opportunity to look at and hear about the latest technology used at Operahuset(.no) and the Fjordvarme Energy Central to see the system in action.

 

They will enjoy a delicious meal (local specialities) during the afternoon at the wonderful Nordfjord Hotell and travel back to Sogndal with lots of good memories and thoughts.

 

Of course we hope they will spread the word! The world needs solutions like the Fjordvarme system.

 

Stephan ter Stege

Project Development Fjordvarme AS

 

Vurderer fjordvarmeanlegg på Hareid

Søndag 25.september 2011

Hareid kommune skal undersøke om det er mogleg å etablere eit fjordvarmeanlegg som kan brukast til oppvarming og kjøling av bygg.Vurderer fjordvarmeanlegg på Hareid.

 

Les artikkel i Vikebladet

Sunnfjord Energi klar til å ga i gang med fjordvarmen i Førde

Mandag 22.august 2011

Sunnfjord Energi er klar til å ta over og realisere sitt fjordvarmealternativ. Det stadfester adm. dir. Fredik Behrens overfor Firda, etter at Norges vassdrags- og energidirektorat har rådd Olje- og Energi-departementet til ikkje å forlengje FMEs frist for å byggje og setje i drift flisfyringsanlegget det var gitt konsesjon for.

 

Sunnfjord Energis alternativ, basert på Fjordvarme konsept, går ut på å hente energien frå Førdefjorden.

 

Det handlar om å pumpe sjøvatn i ei ringleidning, og ta ut fjordvarmen i varmesentralar som er spreidd rundt i Førde. Eit slikt anlegg kan også brukast til kjøling. Eid har allereie eit fjordvarmeanlegg som fungerer, Sogndal har planar om det, Florø ventar på røynslene frå Sogndal. Utbygginga i Førde er interessant, ikkje minst i lys av om sentralsjukehuset vel fjernvarmeløsning. Men det vil vere økonomi i prosjektet sjølv om FSS ikkje koplar seg på i første runde, seier Behrens.

 

Fjordvarme AS reagerte veldig positivt. Dette er et viktig gjennombrudd for vårt Fjordvarme system! Og vi ser fram til å samarbeide med Sunnfjord Energi og andre partnere. Fjordvarme AS har nå flere prosjekter som er i ferd med å starte. Det er bevis på at vårt konsept er sett som en meget godt alternativ.

 

Stephan ter Stege

Artikkel i Næringsnytt: Varme fra fjorden

Mandag 22.august 2011

I 2004 ble Fjordvarme AS etablert, og som navnet indikerer skaper selskapet energi av varme fra fjordvannet som ligger rett utenfor Nordfjordeid. På fagspråket heter dette termisk energi og er svært miljøvennlig of fremtidsrettet form for energiproduksjon.

 

- Hele Nordfjordeid er etter hvert blitt et gigantisk demonstrasjonsanlegg som viser at denne typen energi er et viktig bidrag i kampen mot global oppvarming, sier daglig leder Magne Hjelle.

 

- Energien brukes både till oppvarming og kjøling. For forbrukerne er det snakk om å både bedre økonomien og samtidig få økt komfort. For fordvarmeenergi gir en behagelig oppvarming, sier han. Eid kommune of Fjordvarme AS er på mange måter pionerer i dette arbeidet, noe andre kommuner kan nyte godt av.

 

- Det er av det mest framtidsretta en kan tenke seg av teknologi, samtidig har det ringvirkninger.

 

- Hvordan da? En utbygging av fjordvarme fører til oppdrag for lokale virksomheter og er derfor positivt for næringsutviklingen i regionen. Het i Nordfjordeid har vi mange eksempler på det. En skal ikke lete lenge før Hjelles uttalelser blir bekreftet. I Nordfjordeid blir flere titalls tusen kvadrat bygningsmasse varmet opp av fjordvarme. Det gjelder det nye Operahuset, Eid videregående skule, det flotte badehuset til Nordfjord hotell, som inviterer sine gjester på fjordoppvarmet vann både i basseng og spa, og det varmer opp kunstgressbanen ved Eid idrettspark som yrer av små og store idrettsglade, for å evne noe.

 

- Det er jo så mange fordeler. At en får minsket energikostnadene er et viktig element, at det er god og lun varme et annet. I tilleg er det ren energi som sparer miljøet med null utslipp. Utbyggingen er forholdsvis rimelig, det samme er driften. Og så er det jo en utømmelig kilde fra fjorden rett utenfor sentrum eller insjøer og grunnvann, sier Magne Hjelle som er klar for å dele selskapets erfaringer og kompetanse, samt nye oppdrag i samarbeid med andre selskap.

Fornybardirektivet gjelder også Norge

Onsdag 6.juli 2011

Bilde1EU definerer varmepumper som fornybar energi!

 

EUs klima- og energipolitikk, herunder klima- og energihandlingspakken har til hensikt å påpeke klimautfordringene og ivareta fremtidig forsyningssikkerhet. En ny rapport – Varmepumper og fornybardirektivet – tar en gjennomgang av situasjonen i Norge. Varmepumper defineres under gitte forutsetninger som fornybar energi i direktivet.

 

 

Stephan

Artikkel i NyTeknikk: Fjordvarme - globalt potensial!

Mandag 11.juli 2011

Geir Arne Solheim i NyTeknikk: ''Fjordvarme AS er et selskap på Nordfjordeid som har et av de mest spennende energi- og ENØK - teknologiene i Norge!''

 

NYTK-0302-A-043-A.pdf NYTK-0302-A-044-A.pdf

Fjordvarme har auka bemanninga

Onsdag 22.juni 2011

På generalforsamlinga torsdag melde styreleiar Arild Hjelmeland og dagleg leiar Magne Hjelle om auka interesse for fornybar energi. Dei har difor auka bemanninga ved å tilsetje Stephan ter Stege, for å kunne ta på seg fleire oppdrag og utvikle selskapet videre. Stephan har jobba som Research & Development Director i Nederland og har lang erfaring i å utvikle produkter og prosjekter. Dei kommande åra vil han bidra til å utvide marknaden for bedrifta. Stephan er begeistra for moglegheitane for Fjordvarme og har tru på framtida til selskapet

Fleire bør nytte sjøen som energikjelde

Tirsdag 21.juni 2011

Offensiv fjordvarmesatsing

Tirsdag 21.juni 2011

Eid kommune vann prisen!

Torsdag 9.juni 2011

Eid kommune vart årets varmepumpekommune 2011.

 

Det er satsinga på energi frå sjø (fjorden) som har vore utslagsgjevande for tildelinga gjennom Fjordvarmeprosjektet.

Erfaring og kompetanse som er tilegna gjennom utbygging og drift er tilgjengeleg gjennom selskapet Fjordvarme AS.

 

Fjordvarme er lokalisert i Nordfjordeid næringshage.

 

No kan og andre delta og bygge ut på same måte som på Nordfjordeid.

 

Eid kommune nominert til Varmepumpeprisen 2011

Onsdag 8.juni 2011

I morgen torsdag går varmepumpekonferansen 2011 av stabelen i regi av Novap. Her skal man kåre to vinnere. Prisene som skal deles ut er varmepumpeprisen 2011, samt årets varmepumpekommune.Følgende er med i finalerunden:

Kjøling av Ålesund sjukehus

Tirsdag 7.juni 2011

Vi les i dagens SMP at Ålesund sjukehus no vert kjølt med sjøvatn, som det fyrste sjukehuset i landet. Dette er ei god løysing, men den er ikkje ny. Nordfjord sjukehus har hatt slik kjøling i 7 år, sidan 2004, då fjordvarmeanlegget på Nordfjordeid vart sett i drift. Ta gjerne ei oppfølging på dette mot Nordfjord sjukehus ved teknisk sjef Per Helge Haugen. Til orientering er det også mange andre bygg på Nordfjordeid som får både varme og kjøling frå fjordvarmeanlegget.

Viktig møteplass for varmepumpebransjen

Mandag 23.mai 2011

Fjordvarme AS er deltakar på denne konferansen og vi er også medlem av NOVAP

 

Informasjon

Konsesjonssøknad Fagernes

Fredag 21.oktober 2011

Valdres Energiverk AS har søkt om varmekonsesjon i Fagernes. Det er planlagt å hente energi frå Strandefjorden ved hjelp av varmepumper og levere energi til bygningar i Fagernes.  I tillegg vert det lagt opp til kjøling av bygningane. Fjordvarme AS som er lokalisert på Nordfjordeid i Nordfjordeid næringshage har bistått Valdres Energiverk AS i arbeidet med konsesjonssøknaden.

 

Erfaringane våre med pilotprosjektet på Nordfjordeid vert overførte til Fagernes.

 

Meir informasjon.

Enova senker nedre grense for støtteprogram for bygg

Torsdag 10.februar 2011

Enova har besluttet å senke kravet til energimål for Enovas støtteprogram for Bygg fra 0,5 GWh/år til 0,1 GWh/år.

 

Endringen medfører at mange flere nå har mulighet til å få økonomisk støtte fra Enova til å gjennomføre energieffektiviseringtiltak i bygningsmassen. 

 

Enovas støtteprogram innenfor byggområdet er for tiden under revidering, og justeringen er foretatt som et første element i denne prosessen.

 

Mer info om Enovas byggprogram finnes her: http://naring.enova.no/sitepageview.aspx?sitePageID=1260

 

Du kan også ringe Enova Svarer på 08049 hvis du har spørsmål knyttet til Enovas støtteprogrammer

Energi frå sjø i Fitjar

Tirsdag 25.januar 2011

Vi er engasjert i eit forprosjekt for utnytting av sjøvatn til oppvarming - levering av energi til eit nytt bustadfelt i Fitjar kommune.

 

I forprosjektet skal vi vurdere og føreslå systemløysingar ut frå tekniske og økonomiske tilhøve, plassering av tekniske installasjonar og trase for distribusjonsnett, førebels dimensjonering av anlegget, samt utarbeide kostnadsoverslag for investering og drift. Korleis utbygging og drift av energianlegget skal organiserast, skal også vurderast.

Fjordvarme på Fagernes

Tirsdag 25.januar 2011

Fjordvarme AS har fått oppdrag frå Valdres Energi. Oppdraget er i første omgang eit forprosjekt.

Fjordvarme AS som er lokalisert i Nordfjordeid næringshage utarbeider forprosjekt med følgende innhold:

 

 • Vurdere og anbefale systemløsninger for energiopptak fra fjorden, distribusjonsnett og energisentraler.
 • Vurdere og foreslå plassering av tekniske installasjoner og trase for distribusjonsnett.
 • Foreslå prinsippløsning for kundesentraler.
 • Foreløpig dimensjonering av energianlegget.
 • Økonomi: Kostnadsoverslag på investeringer og drift.  
 • Foreløpig framdriftsplan for arbeid fram til ferdigstilling av anlegget.

Volda kommune og Fjordvarme

Mandag 17.januar 2011

Vedtak i Formannskapet, Volda kommune: Kommunestyret set av inntil kr 200 000  til arbeidet med fjordvarme. Bra at Volda kommune her er framtidsretta med vidare tiltak innan miljøvenleg energi.