Årets julegave til varmepumpebransjen

Torsdag 23.desember 2010

Økt støtte til husholdningene

Regjeringen tredobler nå Enovas pott til energitiltak i husholdningene fra 40 til 110 millioner kroner.

Dette kan Adresseavisen melde søndag. I følge olje- og energiminister Terje Riis-Johansen er dette et signal om at regjeringen ønsker å bidra til både billigere og mer miljøvennlig oppvarming. Enova skal etter planen få det ekstraordinære tilskuddet i løpet av januar, etter at regjeringens proposisjon er behandlet i Stortinget.

NOVAP synes den økte støtten til energitiltak både er viktig og helt nødvendig. Enova hadde allerede i november brukt opp midlene til tilskudd for tiltak innen reduksjon av strømforbruk og omlegging til fornybar energi i privatboliger for 2010. NOVAP håper dette fører til at enda flere søker om støtte til luft/vann eller vann/vann varmepumpe.

 

Ytterligere informasjon om Enovas støtteordning finner du her.

 

6 gode tips ved kjøp av vann/vann varmepumpe

Vatn/vatn varmepumper er svært energibesparande.

Sjå her kva6 råd NOVAP gir forbrukarane.

Fjordvarme AS engasjert som prosjektleiar

Torsdag 23.desember 2010

Fjordvarme AS er engasjert som prosjektleiar for utbygging av fjernvarme i Norddal kommune.

Norddal kommune har vedteke å gå inn i Valldal Fjernvarme AS med 66 % eigarskap. Dette betyr at fjernvarmeutbygginga no blir realisert i samarbeid med Valldal Grønt AS som har 34 % eigarskap i selskapet.

Nordddal kommune skal stå for utbygging av rørnettet i Valldal.

Politisk utfordring for miljøvenleg energi

Onsdag 8.september 2010

Fjordvarme AS utfordrar i desse dager lokale, regionale og nasjonale politikarar om å setje bruk av energi frå sjø på dagsorden.

Vi utfordrar politikarane til å setje fokus i programarbeidet, som no pågår i partia, på slike alternativ. Energi frå sjø er i vår region og langs kysten, med nærleik til sjø, nærmast som eit kinder-egg;

  • Lite konfliktfylt med omsyn til inngrep i natur og er lite arealkrevjande
  • Gjev varme når vi treng det, men også god kjøling når det er varmt om sommaren
  • Er økonomisk gunstig og samstundes som vi sparar miljøet vårt!

 Kva ventar vi/de på?

Oppdrag Norddal kommune

Fredag 2.juli 2010

Oppdrag

På oppdrag frå Norddal kommune, Valldal Grønt AS og Norddal Elverk AS har Fjordvarme AS utarbeidd forslag til selskapsstruktur og avtaleverk for produksjon og distribusjon av fjernvarme, basert på bruk av sjøvann og knytt opp til kuldeproduksjon ved Valldal Grønt.

Fjordvarme AS har på oppdrag frå arbeidsgruppa gjort vurderingar knytt til muleg selskapsetablering og selskapsstruktur for produksjon og distribusjon av fjernvarme i Valldal sentrum. Rapport med forslag er levert.

Gå til Norddal kommune

 

Fjordvarme som prosjektleiing

I samband med etablering av eit fjernvarmeanlegg i Valldal i 2010-2011, ønskjer fjernvarmeprosjektgruppa å leige inn Fjordvarme AS til å vere prosjektleiar.

Fjordvarme AS tek på seg oppdraget som prosjektleiar ut frå følgjande mandat:

  • Bidra til etablering av naudsynt selskapsstruktur og –avtaler for produksjon og distribusjon av fjernvarme.
  • Førebu prosjektering og bygging av produksjonsanlegg og vidare distribusjonsnett for fjernvarme i sentrum av Valldal.

 

Varmepumpeprisen 2010

Tirsdag 29.juni 2010

Fjordvarme AS fekk ikkje prisen, men fekk god profilering av konseptet ved å vere nominert.

Samtidig vil vi gratuelere www.oljefri.no med prisen;

http://www.novap.no/artikler/varmepumpeprisen-2010-informasjon-til-folket

 

Vår nabokommune Hornindal vann kommuneprisen. Vi gratulerer her og;

http://www.novap.no/artikler/selv-sm-kommuner-kan-satse-p-varmepumper

Fjordvarmeprosjektet nominert til Varmepumpeprisen 2010 !!

Tirsdag 8.juni 2010

Hyggeleg nominering, og mogeleg profilering av Eid kommune som ”miljø og energikommunen”

 

http://www.novap.no/artikler/hvem-er-nominert-til-varmepumpeprisen-2010

Suksess innan fornybar energi - eksempel for andre

Mandag 10.mai 2010

Forklarande artikkel i Fjordabladet, sjå link

Informasjon

Fjordvarme AS levert forstudie i Volda

Onsdag 7.april 2010

Vi har levert forstudie, etter bestilling frå Volda kommune på bruk av sjø som energikjelde for Volda sentrum. Forstudien kjem opp som sak, politisk med det første.

Forstudien byggjer på Klimaplan og Handlingsplan for Volda kommune.

 

KLIMAPLANEN_2010_-_2020.pdf

Handlingsplan_-_siste_versjon.pdf

 

Fjordvarme AS vil med dette takke for oppdraget, og ynskjer Volda kommune lykke til med vidare miljøfokus.

Sognekraft fekk konsesjon i Sogndal

Torsdag 25.mars 2010

NVE meddeler, på bakgrunn av opplysningene i konsesjonssøknaden, tilleggsinformasjon, høringsuttalelser og egne vurderinger,  fjernvarmekonsesjon til Sognekraft AS for omsøkte fjernvarmeanlegg i Sogndal kommune.

Energi frå fjorden

 

http://www.sognekraft.no/index.php?NyheitNr=183&cat1=1&cat2=0&artrangering=Overskrift&artrantype=ASC&la=NO

Repotasje om Fjordvarmeanleggget i Vestlandsrevyen

Tirsdag 23.februar 2010

Invitasjon til Seminar

Mandag 22.februar 2010

Seminar om bruk av fjernvarme/fjordvarme og enøktiltak på Eid vgs !

 

Sjå program

Interessant om Førde

Fredag 5.februar 2010

Sjå artikkel om fjernvarme i Førde

 

Artikkel i Firda

Ny brosjyre

Torsdag 4.februar 2010

Her kan du laste ned den nye brosjyra om fjordvarmeanlegget på Nordfjordeid.

Jobbe med fornybar energi ?

Fredag 29.januar 2010

Har du lyst å arbeide innafor fornybar energi i Nordfjord, sjå vedlegg

Eid kommune i front - energiforbruk

Tirsdag 1.desember 2009

Eid kommune i front når det gjeld energisparing. Ein vesentleg bidragsytar er nok Fjordvarmeanlegget.


 http://www.nrk.no/nyheter/okonomi/1.6881834

Fjordvarme As - Presentasjon for klimanettverket i Aure og Kristiansund

Onsdag 25.november 2009

Fjordvarme AS ved dagleg leiar var invitert til klimanettverket i Aure og Kristiansund 24. november.

 

Les meir …

Supert eksempel for andre byggeigarar !!

Mandag 23.november 2009

Nordfjord sjukehus, har gått foran innan enøk og energisparing, sjå

 

http://tinyurl.com/ycnqleb

Kortreist termisk energi - ein undervurdert ressurs

Torsdag 12.november 2009

Næring og Nyskaping i Sogn og Fjordane skriv ein artikkel om "Energirike Sogn og Fjordane"

 

Artikkel

Sognekraft søkt konsesjon på fjernvarmeanlegg

Torsdag 12.november 2009

Sjøvass basert løysing med kompetanseoverføring frå pilotanlegget på Nordfjordeid, sjå

www.fjordvarme.no 

 

og

 

http://www.sognekraft.no/index.php?NyheitNr=173&cat1=1&cat2=0&artrangering=Overskrift&artrantype=ASC&la=NO

Artikkel frå Sogn avis

Enøk - suksess ved sjukehus vekkjer oppsikt

Torsdag 12.november 2009

Tilsvarande energisparetiltak som det som er utført ved Nordfjord sjukehus ville kunne spart andre sjukehus i landet for millionar i energikostnadar pr. år. Sjukehuset nyttar sjølvsagt energi frå Fjordvarmeanlegget. (termisk energi, varme og kjøling frå sjøen)

 

Artikkel Fjordabladet

Foredrag for KS - Klimanettverk i livskraftige kommunar

Mandag 19.oktober 2009

Fjordvarme AS hadde foredrag for Klimanettverk for livskraftige kommunar, 16. oktober på Nordfjordeid,

 

http://www.livskraftigekommuner.no/frontpage.aspx?m=42

 

Les meir …

Mandag 12.oktober 2009

Fjordvarme As har fått oppdrag med Volda kommune til ei forstudie av eit fjordvarmeprosjekt i Volda sentrum.

 

Les meir …

Volda kommune - vedtak om Fjordvarmeutgreiing

Tirsdag 29.september 2009

Fjordvarme AS er i ein prosess med Volda kommune vedrørande forstudie av eit fjordvarmeprosjekt i Volda sentrum. Vedtak i Kommunestyret - 03.09.2009

  1. Kommunestyret løyver inntil kr. 125.000,- til ei forstudie av eit fjordvarmeprosjekt i Volda sentrum. Prosjektet vert å lånefinansierast.
  2. Kommunestyret ber administrasjonen undersøkje om ein kan få midlar til heile eller deler av forstudien frå Enova.
  3. Kommunestyret viser til eksisterande nærvarmeanlegg ved Volda omsorgssenter og planar om biovarmeanlegg i Volda, og ber om at desse momenta vert omtalte i samband med forstudien.

Artikkel om Fornybar energi i Sogn og Fjordane

Torsdag 3.september 2009

Viser til artikkel i

 

Aftenposten

Drift av Fjordvarmeanlegget på Nordfjordeid går i balanse etter 5 års drift

Mandag 6.juli 2009

Drifta av anlegget på Nordfjordeid går i balanse etter 5 års drift, og driftsselskapet Fjordvarme AS er klar for å tilby erfaringar frå utbygging og drift til andre tettstadar langs kysten i Norge.

Fjordvarme AS møter Miljøvernminister Erik Solheim 07. juli 2009

Mandag 6.juli 2009

Styreleiar Arild Hjelmeland møter Miljøvernminister Erik Solheim i Førde 07. juli for presentasjon av Fjordvarmekonseptet.

 

Les meir …

Fjernvarme i Ulstein

Torsdag 26.mars 2009

BRUK AV SJØVATN TIL ENERGIFØREMÅL I ULSTEINVIK, UTGREIING AV TO ALTERNATIVE LØYSINGAR

 

Les meir …

Fjordvarme som tema, spørsmål i Stortinget

Onsdag 25.februar 2009

Utnytting av energi frå sjøen - såkalt fjordvarme er tema for statsråden i Stortinget

 

Les meir …

Fjordvarme AS - besøk på Stortinget

Mandag 26.januar 2009

Fjordvarme AS fekk 45 min i Energi- og Miljøkommitéen, der det var positive tilbakemeldingar.

 

Les meir …

Fjordvarme på besøk i Energi- og Miljøkommitéen

Mandag 19.januar 2009

Fjordvarme AS skal den 22. januar på besøk i Stortinget for å presentere konseptet for å levere energi(varme og kjøling) frå sjø/fjord til tettstadar langs Norges kyst. Selskapet vil få fram kva potensial som ligg i konseptet. Vi kjem med meir informasjon etter møtet.

 

Sjå presentasjon under Presentasjonar

Oppdrag i Ulstein kommune !!

Fredag 9.januar 2009

Ulstein kommune ønskjer å utgreie alternative løysingar til fjernvarme i Ulsteinvik og har vore i kontakt med Fjordvarme AS om dette.

 

Les meir …

Fjordvarme AS - innlegg på temadag i Volda

Onsdag 7.januar 2009

Fjordvarme skal presentere sine erfaringar for kommunane på Søre Sunnmøre 12.01.2009 i Volda

 

Les meir på Volda kommune sine nettsider

Uttale til Fylkesdelplan for klima og miljø

Onsdag 7.januar 2009

Fjordvarme AS har sendt innspel til planarbeidet.

 

Les meir

Tilrettelegging av Eid VGS

Fredag 21.november 2008

Tilrettelegging av Eid vidaregåande skule- Operahuset Nordfjord som opplæringsbygg innan enøk og automatisering

Fjordvarme AS er prosjekteigar. Vi ser på dette prosjektet som særs spanande i høve å utvikle vgs til å drive opplæring i takt med næringslivet sine behov.
Fjordvarme AS vil samtidig få gode erfaringar vedrørande drift av eit slikt bygg. Kjøling er spesielt fokusert som eit område for kompetanseheving.

 

Les meir …

Nye fjordvarmebrukarar

Fredag 21.november 2008

Etter nyttår er to nye varmepumper sette i drift på fjordvarmenettet.

 

Les meir …

Nordfjord Hotell knytt til Fjordvarmeanlegget

Tirsdag 29.september 2009

Nordfjord Hotell er ny kunde som har knytt seg til anlegget for å nytte seg av varme og kjøling frå sjø. Hotellet har også teke i bruk gass til spisslast og kjøkken.

 

Les meir …

Fjordvarme AS - Innlegg på fagseminar NOVAP

Tirsdag 28.oktober 2008

Fjordvarme AS skal ha innlegg ved dagleg leiar på fagseminaret til Norsk Varmepumpeforening, onsdag 29. oktober. Dette vert arrangert på Skøyen i Oslo.

 

Sjå http://www.novap.no/kalender/varmepumper_i_fjernvarme-og_nasrvarmeanlegg/

 

SFE Nett AS overtek fibernettet

Fredag 16.mai 2008

SFE Nett AS vil overta fibernettet som Eid Fjordvarme KF har bygt ut i 2002, 2003 og 2004.

Naturgass på nettet

Fredag 16.mai 2008

Ein ny milepæl er nådd. Rørnettet for naturgass vert teke i bruk 19.05.2008. SFE Naturgass AS startar då med leveranse til kundar på nettet.

 

Les meir …

Forprosjekt i Odda

Fjordvarme AS har fått i oppdrag å utarbeide eit forprosjekt på utbygging av eit fjordvarmeanlegg på Eitrheim i Odda. Oppdragsgjevar er Hardanger Fjernvarme AS

Møte med OED

Fredag 16.mai 2008

Den 17. april-08 var Fjordvarme AS og Eid kommune i møte med OED for å informere departementet om Fjordvarmeprosjektet og arbeidet med utvikling av eit kompetansesenter for fjordvarme.

 

Les meir …

Fjordvarme i Nationen

Onsdag 21.november 2007

Avisa Nationen hadde ein flott artikkel om Fjordvarme 14. november.

 

Les artikkelen (side 14 og 15) her.