Fjordvarme AS - om selskapet

 

Fjordvarme AS er eit uavhengig rådgjevarselskap som tilbyr tenester knytt til prosjektadministrasjon, prosjektering og drift av energianlegg, fornybare energiløysingar, energibruk i bygg og VA-anlegg. Vi ønskjer å finne dei beste og mest fleksible energiløysningane for våre kundar og vere landsledande innan rådgiving av fjordvarme og lav tempererte fjernvarmeanlegg. Vi gjennomfører oppdrag for både offentlege og private aktørar.

 Bilderesultat for nordplan

Nordplan AS er hovudeigar i selskapet. Vi er samlokalisert med Nordplan i nye kontorlokale i Eidsgata 45 på Nordfjordeid. Nordplan har også avdelingskontor i Førde, Ålesund og Vågå og er eigar av Enøk-senteret i Ørsta. Vidare utvikling av tenester og kompetanse for Fjordvarme AS vil skje i samarbeid med Nordplan og Enøk-senteret. Samla er det i dag 11 energirådgjevarar i desse selskapa til saman.

 

 

 

Forretningsidé

Fjordvarme AS er ein uavhengig rådgjevar som leverer tenester og kompetanse knytt til prosjektadministrasjon, prosjektering og drift av energianlegg, fornybare energiløysingar og energibruk i bygg.

 

 

 

Vår historie

Selskapet vart etablert i 2004 med Eid kommune som eigar. Sidan oppstarten i 2004 har Fjordvarme AS drifta fjordvarmeanlegget på Nordfjordeid. Frå våren 2015 har Nordplan AS vore marjortetseigar og gjev muligheit til eit breit og sterkt fagmiljø. Juli 2015 vart Fjordvarme AS miljøsertifisert og kan dermed kalle seg eit miljøfyrtårn

 

 

Miljøfyrtårn

Fjordvarme AS er ei Miljøfyrtårn bedrift. Årsrapport for 2017 finn du her.

 

Miljøfyrtårn er ei nasjonal miljøsertifisering for små og mellomstore organisasjonar. Miljøfyrtårn er Noreg sitt mest brukte sertifikat for verksemder som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å vere Miljøfyrtårn inneber systematisk arbeid med miljøtiltak i kvardagen. Verksemder oppfyller krav og gjennomfører tiltak for ei meir miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

 

 

 

 

Fjordvarme på Nordfjordeid

 

I Eid kommune i Nordfjord er det satsa tungt på fjordvarme (sjøvarme) som energikjelde. Fjordvarme AS har gjennom mange år jobba med å utvikle gode løysingar for bruk av energi frå sjøvatn til oppvarming og kjøling av bygningar. Desse løysingane kjem no til nytte for andre tettstader, byar eller utbyggingsprosjekt langs kysten vår.

 

Fjordvarmeanlegget gjev rein og fornybar energi både til verksemder, offentlege bygg og bustader i kommunesenteret Nordfjordeid. Så langt er 53 varmepumpeanlegg i drift. Samla bygningsmasse som nyttar anlgget til oppvarming og kjøling er på meir enn 90.000 m2. Kapasiteten til anlegget er utvida våren 2017 gjennom bygging av eit nytt sjøinntak med tilhøyrane vekslarhus og tekniske installasjonar.

 

Gode løysingar er no utvikla og tilgjengeleg for marknaden. Erfaringane frå planlegging, utbygging og 13 års drift på Nordfjordeid gjer at det er enklare og rimelegare for andre å kome i gang med utbygging enn det var for pilotkommunen Eid. Vi ønskjer å bidra til ei større satsing på fjordvarmeanlegg i dei mange byane og tettstadene langs kysten. Kommunar og energiselskap er sentrale aktørar for å kome i gang med store prosjekt i utbygde område. I tillegg kan eigarar av sjønære utbyggingsområde sjølve ta seg av utbygginga på sine eigedomar.

 

 

 

 

Sterkt kompetansemiljø på Eid

 Bilderesultat for eid kommune

I samarbeid med Nordplan AS, Enøk-senteret AS, Fjordvarme AS, Segel AS og NyKunnskap AS er det starta eit samarbeid kalla Green Innovation Network (GIN). Green Innovation Network (GIN) er eit nettverk av bedrifter som i felleskap skal tilby tverrfagleg kompetanse relatert til grøne løysingar til eksisterande og nye kundar nasjonalt og internasjonalt

 

Eid er nylig utpeikt som ei av seks klimapilotkommunar i Noreg for si systematiske satsing på fornybar energi (fjordvarme) over mange år.

 

Eid har i dag det største kompetansemiljøet i Sogn og Fjordane innanfor elektro/automasjon. I tillegg har vi eit innovativt konsulentmiljø innan enøk/fornybar energi, som har delteke på utviklinga av Noregs største fjordvarmeanlegg.

 

 

Forum For Grøn Energi

Stort potensiale

Det er eit stort potensiale for grøn og fornybar energi i Sogn og Fjordane. Derfor har fleire selskap, inkludert Fjordvarme, i tett samarbeid med Sogn og Fjordane Fylkeskommune gått saman å danna Forum For Grøn Energi. Selskapet er ei frittståande og sjølvstendig intresseorganisasjon som har som overordna mål å auke verdiskaping knytt til planlegging, utbygging, drift og bruk av fornybar energi i Sogn og Fjordane, samt legge til rette for teknologiskutvikling knytt til fornybar energi og energiøkonomisering.

 

 


Organisasjon

Dagleg leiar, Magne Hjelle, mobil 908 26 775

Prosjektingeniør, Lars Ivar Kjesbu, mobil 905 22 458

Prosjektingeniør, Arild Lote Henden, mobil 907 27 106

 

 

Styret
Styreleiar, Arne Steinsvik

Styremedlem, Hans Petter Gilleshammer
Styremedlem, Paul Rune Ingebrigtsen
Styremedlem, Ivar Bjarte Nord

 

 Bilderesultat for nordplanBilderesultat for enøk senteret