Medaktørar

Ein vesentleg føresetnad for å kunne gjennomføre utbygginga av Fjordvarmeprosjektet, har vore å tenkje samordning av infrastruktur på flest mogeleg område. Alle med utbyggingsplanar i sentrum vart involvert. Med ei koordinert utbygging gjennom Fjordvarmeprosjektet, har fleire medaktørar fått realisert sine utbyggingsplanar til ein konkurransedyktig pris.


For Fjordvarmeprosjektet har dette gjeve eit positiv bidrag til finansieringa, noko som har vore svært viktig for å få til ei utbygging for heile tettstaden Nordfjordeid.
I tillegg til økonomisk gevinst for alle partar med å dele på grøftekostnadene, oppnår vi ei samordna utbygging i Nordfjordeid tettstad som folk flest oppfattar som fornuftig. Dette har gjort det lettare å få aksept for den omfattande gravinga i sentrumsområdet. Trass i omfattande gravearbeid frå hausten 2002, har utbygginga fått positiv omtale både i pressa og i lokalmiljøet.

Energiselskap
Telekommunikasjonsaktørar
Kommune
Idrettslag
Breibandsleverandør
NaturgassleverandørKontakt Fjordvarme
for tilgang/nærare informasjon.