Ledige stillingar

 

Har du kompetanse innan fornybar energi eller VVS?

Fjordvarme AS er ei verksemd som leverer rådgjevingstenester innan fornybare energiløysingar.

 

Eid har i dag det største kompetansemiljøet i Sogn og Fjordane innanfor

elektro/automasjon. I tillegg har vi eit innovativt konsulentmiljø innan enøk/

fornybar energi, som har delteke på utviklinga av Noregs største fjordvarmeanlegg.

 

Eid er nylig utpeikt som ei av seks klimapilotkommunar i Noreg for si

systematiske satsing på fornybar energi (fjordvarme) over mange år.

 

Sjå liste under for oversikt over ledige stillingar.

  

Vi forventer positiv utvikling med behov for fleire tilsette vidare framover.

Oppdragsmengda er avgjerande for kor raskt dette vil gå.

 

Dersom det går som vi ventar, vil vi få auka behov for prosjektingeniørar som kan vere

med på utvikling, prosjektering og prosjektstyring i samband med nye energianlegg.

 

 

Ta gjerne kontakt for nærare informasjon;

Dagleg leiar, Magne Hjelle, 90826775 - magne.hjelle@fjordvarme.no