Tenester/Produkt

Fjordvarme AS leverer saman med sitt nettverk tenester og produkt innan eit vidt spekter.
Ved tilsvarande konsept andre stadar vil det vere naturleg å knyte til oss lokal kompetanse og lokalt eigarskap.

 

Forstudie

Grov analyse der målsettinga er å avklare om fjordvarmekonseptet kan vere ei aktuell løysing.

 

Forprosjekt

Design av fjordvarmeanlegg med kostnadsoverslag som grunnlag for vedtak om utbygging og event. søknad om tilskot og konsesjon.

 

Hovudprosjekt

Total prosjektering av fjordvarmeanlegg som grunnlag for innhenting av tilbod.

 

Utbygging og drift

Bistand ved utbygging og oppstart av anlegget. Vi kan også ta på oss driftsansvar om det er ynskjeleg.

 

Prosjektleiing

Fjordvarme AS har lang erfaring med prosjektarbeid og kan ta oppdrag med prosjektleiing om det er ynskjeleg.