Vatn og avløp

VA

Ved planlegging av nye og utbetring av eksisterande VA-anlegg, handlar det om å tilpasse seg framtidige klimaendringar. Vi kan finne dei rette løysningane.

Referanseprosjekt

I samarbeid med Nordplan har vi god kompetanse på rådgjeving og prosjektering av VA-anlegg. 

Vi gjennomfører forundersøking, forprosjektering, overvasshandtering, landskapstilpassing og kostnadsvurdering. Eksempel kan vere veganlegg, vatn- og avløpsanlegg. 


Tema

- VA-planar
- Prosjektering av leidningsanlegg for vatn, avløp og overvatn
- Modellering av vatn og avløp
- Flom- og vannlinjeberegning
- Prosjektering av sjøleidningar

Kundegrupper

- Kommuner
- Byggeigarar
- Statens vegvesen
- NVE