Overvassanalyse - Ytre Hareid

Fjordvarme har utført ein overvassanalyse av området rundt Ytre Hareid. Eksisterande inntak og røyrtraséar vart vurdert i høve til dimensjonerande nedbørsfelt, og konkrete områder og tiltak foreslått i prioritert rekkefølge. 

Som eit supplement er det også utarbeida ein eiga rapport som tar for seg plassering og utforming av avskjæringsgrøfter som samsvarer med overvassanalysa. 

Byggherre: Hareid kommune
Oppdrag: Overvatn
Fagområde: Analyse
Stad: Ytre Hareid
År: 2020